Trang chủ JavaScriptObject trong JavaScript Thuộc tính trong Object – Cách thêm thuộc tính vào Object