Trang chủ Các hàm trong PHP Hàm gettimeofday() trong PHP