Trang chủ Lập trình PHPCác hàm trong PHP Hàm gettimeofday() trong PHP