Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Hàm in_array() trong PHP

Hàm in_array() trong PHP

# Description

Hàm in_array() trong php dùng để kiểm tra giá trị nào đó có tồn tại trong mảng hay không. Nếu như tồn tại thì nó sẽ trả về TRUE và ngược lại sẽ trả về FALSE.

# Parametes

Cú phápbool in_array ( mixed $needle , array $haystack [, bool $strict = FALSE ] )

Trong đó:

 • $needle : giá trị cần tìm trong mảng ( bắt buộc phải có )
 • $haystack : mảng mà ta cần kiểm tra ( bắt buộc phải có )
 • $strict : nếu tham số này mà các bạn để TRUE  thì hàm in_array() sẽ kiểm tra giá trị theo đúng kiểu dữ liệu của tham số $needleMặc định là FALSE

# Returns values

Trả về kết quả TRUE nếu giá trị của tham số $needle được tìm thấy trong mảng , trả về FALSE nếu như không tìm thấy

# Examples

Sau đây là một số ví dụ liên quan đến hàm in_array() trong PHP. Các ví dụ này ở mức căn bản cho hai trường hợp $strict  = FALSE$strict = TRUE, các bạn tham khảo nhé.

Trường hợp giá trị $strict = FALSE

$message = array("Hoc", "Lap", "Trinh", "Online", "Tai", "freetuts.net");

if (in_array("freetuts.net", $message)) {
  echo "Trong mảng có chứa freetuts.net";
}

// Hoặc

if (in_array("freetuts.net", $message, FALSE)) {
  echo "Trong mảng có chứa freetuts.net";
}

Kết quả: Trên màn hình sẽ xuất hiện dòng chữ ‘Trong mảng có chứa freetuts.net

Trường hợp giá trị $strict = TRUE

$numbers = array(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10);

// Ví dụ này không in ra câu thông báo
// lý do là số 1 ta cần kiểm tra có kiểu dữ liệu là string
// mà trong danh sách numbers là kiểu INT nên ko đồng nhất
if (in_array("1", $numbers, true)) {
  echo "Trong mảng có chứa số 1";
}

// Ví dụ này sẽ in ra câu chào vì giá trị cần kiểm tra và giá trị trong mảng
// bằng nhau và cùng kiểu dữ liệu
if (in_array(1, $numbers, true)) {
  echo "Trong mảng có chứa số 1";
}

Hàm này thường được sử dụng rất nhiều trong việc thao tác với mảng trong php.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *